Статут

Стаття 1.
Загальнi положення

1.1. ІЗЮМСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (далі по тексту Підприємство) створене шляхом виділення із Обласного комунального підприємства теплових мереж у відповідності з рішенням ХІІ сесії ХХІV скликання Ізюмської міської ради №361 від 24.04.2003 року і рішенням X сесії ХХІV скликання Харківської обласної ради від 03.07.2003 року та є правонаступником прав та обов’язків ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ, згідно з розподільчим балансом.

1.2. Підприємство у відповідності до рішення 73 сесії Ізюмської міської ради 6 скликання від 26.09.2014 р. №2670 «Про припинення юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІЗЮМ-ТЕПЛО» ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ шляхом приєднання до ІЗЮМСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» є правонаступником прав та обов’язків КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІЗЮМ-ТЕПЛО» ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  (код ЄДРПОУ 37714729)

1.3. Власником Підприємства є ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА, (код ЄДРПОУ 26201641, місцезнаходження: пл. Центральна, буд.1, м. Ізюм, Харківська обл., Україна), далі — Власник.

1.4. Підприємство є комунальним унітарним підприємством, безпосередньо підпорядковується у своїй діяльності уповноваженому Власником органу (надалі – Уповноважений орган) – ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТУ ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 04058806).

1.5. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Ізюмської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Ізюмської міської ради та цим Статутом.

1.6. Підприємство є юридичною особою публічного права, діє на засадах господарського розрахунку та самофінансування, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші реквізити, встановлені для підприємств.

Стаття 2.
Найменування та мiсцезнаходження Пiдприємства

2.1. Повне найменування Підприємства:

ІЗЮМСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ.

Скорочене найменування Підприємства

ІЗЮМСЬКЕ КПТМ.

2.2.Місцезнаходження (юридична адреса) Підприємства:

64300, Харківська область, м. Ізюм, пр-т. Незалежності, 33

Стаття 3.
Мета i предмет діяльності Підприємства

3.1. Основною метою створення Підприємства є задоволення потреб населення та інших категорій споживачів в забезпеченні тепловою енергією, гарячою водою та іншою продукцією та послугами.

3.3. Предметом діяльності Підприємства є:

3.3.1. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, в тому числі виробленої на когенераційних установках, для теплопостачання споживачів міста.

Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії когенераційними установками. Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

3.3.2. Приймання на баланс або в експлуатацію, в тому числі придбання котельних, теплових мереж, установок вторинного використання тепла та інших виробництв, будинків, споруд незалежно від відомчої приналежності.

3.3.3. Будівництво трубопроводів. Інші будівельно-монтажні роботи.

Експлуатація, ремонт існуючих і будівництво нових систем теплопостачання, джерел електричної та теплової енергії, теплових мереж, розширення, реконструкція і технічне переоснащення виробництва господарським і підрядним способом.

3.3.4. Розробка і реалізація перспективних планів теплопостачання із видачею технічних умов незалежно від відомчої приналежності джерел тепла та мереж споживачів.

3.3.5. Виробництво, використання для власних виробничих потреб, а також відпустка в мережі і реалізація електричної енергії по регульованому та нерегульованому тарифу.

3.3.6. Забезпечення надійної і безперебійної експлуатації енергетичного обладнання і споруд, проведення єдиної науково-технічної політики з врахуванням концепцій та пріоритетів раціонального енерговикористання.

3.3.7. Участь в реалізації національних, державних, міжурядових, міждержавних, міжгалузевих та галузевих науково-технічних програм, угод і планів.

3.3.8. Комплексне виконання робіт з монтажу, ремонту, реконструкції і технічному обслуговуванню електроенергетичного та теплоенергетичного обладнання, теплових мереж, електричних мереж, систем водо — і газопостачання й каналізації, будівель, будинків, споруд, пересувних засобів і механізмів.

3.3.9. Виконання функцій генерального підрядника, замовника та/або виконавця по будівництву котельних та теплоpозподільних станцій і теплових мереж від них та інших будівельних та ремонто-монтажних робіт;

3.3.10. Монтаж, реконструкція, ремонт із виготовленням елементів парових та водонагрівних котлів, наладка технологічного обладнання, систем теплогазопостачання і вентиляції всіх видів, трубопроводів пара й гарячої води, засобів КИПиА, електрогосподарства;

3.3.11. Проектування систем теплогазопостачання, вентиляції, водопостачання, каналізації; архітектурно — будівельні роботи;

3.3.12. Технічний огляд парових і водогрійних котлів, судин, працюючих під тиском, трубопроводів пара та гарячої води.

3.3.13. Проведення технічного та експертно-технічного діагностування обладнання, неруйнівними та методами, що руйнують контроль; видача висновків з оцінкою можливих параметрів, умов та термінів подальшої експлуатації обладнання, що обстежується; проведення освідчення обладнання на об’єктах Держнаглядохоронпраці.

3.3.14. Технічне діагностування парових та водогрійних котлів, судин, працюючих під тиском, трубопроводів пара і гарячої води; ультразвукової контроль та магнітно-порошкова дефектоскопія елементів парових і водогрійних котлів, енергетичних судин, працюючих під тиском, трубопроводів пара і гарячої води з правом видачі експертних висновків.

3.3.15. Виготовлення, покриття та відновлення труб, виготовлення котлів, арматури й інших видів обладнання, а також виробництво прокатних валків і роликів й інших виробів, необхідних основному виробництву та народному господарству.

3.3.16. Проектування, будівництво і монтаж систем газопостачання і ГРП тиском до 3 кг/см2.

3.3.17. Монтаж, ремонт і наладка засобів виміру технологічних параметрів, настанов автоматичного контролю, пристроїв автоматичних систем регулювання теплотехнічних процесів, пристроїв технологічного захисту і сигналізації технологічного обладнання, схем і пристроїв дистанційного управління запірними і регулюючими органами, схем технологічних блокувань.

3.3.18. Експлуатація електричного обладнання 0.4 – 110 кВ, високовольтні виміри та випробування електричного обладнання 0.4 – 110 кВ, включаючи розшук місць пошкоджень, випробування засобів електричного захисту.

3.3.19. Прийом і контроль вузлів обліку теплової енергії у споживачів і нагляд за комерційним обліком теплової енергії споживачами.

3.3.20. Режимно-налагоджувальні випробування на газо-використовуючому обладнанні.

3.3.21. Купівля і прийом на комісію тепла у сторонніх організацій для його реалізації.

3.3.22. Гідроізоляція і теплоізоляція будівельних конструкцій і трубопроводів; захист будівельних матеріалів і конструкцій від корозії, в т. ч. антикорозійна ізоляція трубопроводів, влаштування електрозахисту трубо-проводів.

3.3.23. Виробництво теплоізоляційних труб і фасонних частин, кремнійорганічної композиції і ґрунтовки, поліетиленової та сталевих оболонок для труб; виробництво теплоізоляційних плит і шкаралуп.

3.3.24. Ультразвуковий контроль, магнітопорошкова і капілярна дефектоскопія, технологічні випробування металу і зварювальних сполучень.

3.3.25. Переробка твердих побутових відходів, утилізація і реалізація, включаючи експорт.

3.3.26. Інструментальні обстеження в галузі екології і промислової санітарії. Еколого-теплотехнічні випробування та інвентаризація шкідливих викидів топливоспоживаючого обладнання, контроль гранично допустимих викидів, розробка проектів гранично допустимих викидів.

3.3.27. Впровадження науково-технічних досягнень на підприємствах України і в зарубіжних країнах. Участь в розробці і впровадженні мір, направлених на поліпшення екології.

3.3.28. Розробка і впровадження засобів, приладів і пристроїв для ремонту, експлуатації і регулювання механічних, технічних, будівельних, електричних і електронних приладів і конструкцій.

3.3.29. Розробка, виробництво і реалізація програмної комп’ютерної продукції.

3.3.30. Операції з нерухомістю.

3.3.31. Проведення торгової діяльності в сфері оптової і роздрібної, непродовольчої торгівлі, проведення закупівельних операцій, в тому числі через свої крамниці, здійснення бартерних операцій.

3.3.32. Будівництво житлових і нежитлових будівель.

3.3.33. Перепідготовка і підготовка кадрів всіх спеціальностей .

3.3.34. Здійснення метрологічного контролю, ремонт теплотехнічних засобів виміру.

3.3.35. Виготовлення, ремонт, повірка та монтаж засобів виміру і контролю.

3.3.36. Виготовлення і реалізація хімічних речовин.

3.3.37. Виконання науково-дослідних, конструкторських робіт, втілення їхніх результатів у виробництво.

3.3.38. Обробка техніко-економічної та іншої інформації на засобах обчислювальної техніки.

3.3.39. Програмне забезпечення; проведення і сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації.

3.3.40. Діяльність вантажного автомобільного транспорту. Перевезення пасажирів автомобільним транспортом, як на Україні, так і за її межами; міжнародні перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом; експедирування, охорона і супровід вантажів.

3.3.41. Організація і участь у виставках, презентаціях, аукціонах товарів, курсах, семінарах, симпозіумах, конкурсах.

3.3.42. Придбання та реалізація путівок на оздоровлення та санаторно-курортне лікування.

3.3.43. Надання послуг в сфері побуту, маркетингу, менеджменту, комерції і реклами; різноманітних інформаційно-консультаційних послуг фізичним та юридичним особам. Здійснення рекламної, видавничої та інформаційної діяльності.

3.3.44. Надання посередницьких послуг підприємствам і громадянам у сфері придбання і обслуговування різноманітної техніки, як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

3.3.45. Участь і діяльність в сфері кредитно-фінансових відношень (в межах чинного законодавства), в тому числі надання позик юридичним та фізичним особам і отримання кредитів в державних та комерційних банках, а також в інших вітчизняних і іноземних фінансових кредитних установах і організаціях. Підприємство може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит із сплатою покупцями (споживачами) відсотків за користування цим кредитом.

3.3.46. Організація і здійснення зовнішньоекономічної діяльності:

—       встановлення зв’язків із зарубіжними партнерами, здійснення експорту і імпорту товарів та продукції;

—       надання послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в т. ч. виробничих, транспортно-експедиційних, консультативних, маркетингових, посередницьких, агентських та інших, не заборонених законодавством України;

—       спільна підприємницька діяльність з іноземними суб’єктами господарської діяльності, включаючи створення спільних підприємств різного роду і форм у встановленому законодавством порядку, проведення спільних господарських операцій, і спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

—       товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, що побудована на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

—       операції з придбання, продажу, обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах у випадках, передбачених законодавством України.

3.3.47. Здійснення іншої діяльності і комерційних операцій, що не суперечать законодавству України і що відповідають меті Підприємства.

3.4. Здійснення всіх ліцензійних видів і напрямків діяльності, що вимагають спеціального дозволу (ліцензії), можливо тільки після отримання ліцензії.

Переглянути Статут підприємства цілком